Om å bli lærling

Å være lærling betyr at du utdanner deg til et yrke ved å jobbe i en bedrift. I bedriften får du både opplæring og praksis i et fag.

I begynnelsen av læretiden går det meste av tiden med til opplæring, men etter hvert deltar du i de vanlige arbeidsoppgavene på arbeidsplassen. Du har samme rettigheter og plikter som andre ansatte i bedriften, men har også krav på opplæring etter læreplanen i faget. Bedriften du jobber i må være godkjent som lærebedrift. Du har krav på kontinuerlig oppfølging og vurdering gjennom hele læreperioden. 

De gamle håndverksyrkene har lang tradisjon med fagopplæring. I dag leder opplæringen innen de fleste yrkesfagene fram til fag- eller svennebrev. Et fag- eller svennebrev er en bekreftelse på at du har nødvendige kunnskaper og ferdigheter for utøvelse av faget ditt. Fagutdanning leder fram til yrkeskompetanse som gjør at du kan gå rett ut i arbeid etter endt opplæring. Fordelen ved fagopplæring er at arbeidsgiver ofte foretrekker faglærte som har gått som lærlinger fordi:

  • Gjennom 2 års læretid får du nødvendig tid til modning.
  • Du får erfaring i å omsette teori til praksis.
  • Du lærer om arbeidsrutiner og ansvar.
  • Du får erfaring i å takle vanskelige situasjoner.
  • Du får referanser som du kan bruke når du søker andre jobber.
  • Du blir ansett som en godt kvalifisert arbeidstaker med både god teoretisk og praktisk bakgrunn.

Lærekandidatordningen

Lærekandidatordningen er tilpasset de som ønsker videregående opplæring i bedrift, men som ikke har forutsetninger for å nå kravene til fag- og svenneprøven. 

Vedkommende kan tegne opplæringskontrakt med en bedrift med sikte på et lavere nivå enn fag- eller svennebrev. Opplæringen avsluttes ved at lærekandidaten går opp til en kompetanseprøve. Lærekandidat kan være et alternativ for dem som vet det kan bli vanskelig å fullføre et fag- eller svennebrev.

Innenfor lærekandidatordningen får de individuelt tilpasset opplæring i utvalgte deler av læreplanen.

Lærekandidat er en grunnkompetanse, som kan bygges videre til yrkeskompetanse. Grunnkompetansen skal rette seg mot et reelt behov i arbeidslivet og gi grunnlag for varig arbeid. 

Ordningen gjelder både for ungdom og voksne.