Lønn og lønnsforhold

Som lærling får du utbetalt lønn. Lønnen din for hele læretida utgjør til sammen ett års lønn etter minstelønn for fagarbeider fordelt over to år. De fleste følger den såkalte hovedmodellen (2+2). Det vil si at opplæringen starter med to år i videregående og deretter to år opplæring/verdiskapning i bedrift. I praksis vil det ikke være noe klart skille mellom opplæring og verdiskaping, men lærlingen/lærekandidaten vil selvsagt bidra mer til verdiskapingen mot slutten av læretiden enn i begynnelsen.

Kommunale lærlinger

Totallønnen for læretida er kr 363.700,- per 01.05.21. Lønnen er satt ut i fra gjeldende tariffavtaler og lik for alle lærlinger i kommunesektoren. Den justeres forløpende ved hvert lønnsoppgjør. Lønnsfordelingen blir på denne måten:

  1. halvår 30% av full lønn 
  2. halvår 40% av full lønn 
  3. halvår 50% av full lønn 
  4. halvår 80% av full lønn 

Flere detaljer finner du i kapittel 6 i hovedtariffavtalen for kommunesektoren. I spesielle tilfeller er det mulig å avtale en annen fordelingen av lønnen (for eksempel 50% av fagarbeiderlønn hele læretiden).

For lærlinger ved UNN hf.

Årslønn 363.700 pr. 1.mai 2021.

  1. halvår 30% av full lønn 
  2. halvår 40% av full lønn 
  3. 
halvår 50% av full lønn 
  4. 
halvår 80% av full lønn Lærlinger i kommunesektoren får en lønnsøkning fra 01.07 årlig. Det gjør ikke UNN-lærlingene, der lønnen justeres annethvert år.

Utbetaling

Utbetaling av lønn skjer månedlig til den tid arbeidsgiver har satt som lønningsdato.

Skatt

Lærlingen må betale skatt av lønna.  

Pensjon

Lærlinger blir trukket pensjonsavgift på lønnsslippen. Dette innebærer også opptjener pensjonspoeng for læretiden allerede fra første dag. 

Sykelønn, fødsels/adopsjonspenger

Lærlingen gis rett til sykelønn og fødsels/adopsjonspenger etter kapittel 1 § 8 med beregning i aktuell lønnsprosent når slikt tilfelle oppstår. Slike fravær kan medføre at læretiden forskyves.

Turnus

Lærlinger får utbetalt et såkalt ubekvemstillegg ved turnusarbeid etter kapittel 1 § 5 i hovedtariffavtalen.

Ansiennitet

Når du har avlagt fagprøve får du verdiskapningsdelen av læretiden med i lønnsansienniteten dersom du begynner å jobbe som fagarbeider.

Ferie

Som lærling har du samme rettigheter til ferie som alle andre arbeidstakere. Dette er avtalefestet i ferieloven. Ferieåret er det samme som kalenderåret, altså fra 01.01. – 31.12. Lovbestemt ferie er 30 dager/5 uker pr. kalenderår (virkedager er alle dager unntatt søndag, eller kvote bestemte helge- eller høytidsdager). Lærlinger har avtalefestet samme rettigheter til ferie som andre arbeidstakere. Det betyr at dersom du ikke har arbeidsdag på lørdager har du 25 feriedager i løpet av et år. Lærlingenes ferie må samordnes med de fast ansatte. Uttak av ferie må derfor skje i samarbeid med arbeidsgiver, og godkjennes av denne. Lærlinger oppfordres til å legge fram ønsker om ferietidspunkt tidlig. Det vil da være lettere å få en ferietid som passer.

Feriepenger

Lærlinger må være oppmerksom på at de ikke får utbetalt feriepenger for hele ferien hvis de starter som lærling om høsten. Dersom læretida for eksempel starter 1. september 2017 vil lærlingen ikke ha tjent opp nok dager til å ta ut 5 uker ferie med lønn i 2018. Lærlingen har likevel rett til å ta ut 5 uker ferie, men noe av dette kan altså bli uten lønn.

Arbeidstid

I Norge har vi lovfestet 40 timers arbeidsuke, men i følge tariffmessige avtaler er det 37 1/2 time per uke. Dersom du går i turnus er arbeidsuken på 35 1/2 per uke.

Avspasering

Gjennomføres etter den praksis som er vanlig og avtalefestet, i bedriften lærlingen jobber i. Om en del av opplæringen faller utenom vanlig arbeidstid, har lærlingen krav på avspasering og gjennomføres etter den praksis som er avtalefestet og vanlig i bedriften for øvrig.

Dokumentasjon i læretiden

Lærlingen kan benytte inntil 3 timer pr. uke til dokumentasjon i læretiden. Lærlinger skal primært ikke samle opp disse timene og ta studiedag. Dokumentasjon i læretiden skal primært gjøres på arbeidssted innenfor normalarbeidstid etter avtale med leder.

Veiledning

Lærlingen har krav på veiledning og oppfølging i løpet av læreforholdet. Veiledning skal være minst 1 time pr. uke.