Fordelene med å ha en lærling

Å ha lærling i virksomheten bidrar til å vitalisere arbeidsplassen. Det gjør at de andre som arbeider med/rundt lærlingen må skjerpe seg og stille spørsmål med sin egen måte å løyse oppgavene på. Lærlingen spør nemlig "hvorfor?"

Å jobbe med opplæring av unge mennesker er dessuten givende på mange måter. Bedriftene får bidra i sosialisering av lærlingene til fag og arbeidsliv. Inntak av lærling gir virksomheten/kommunen mulighet til å rekruttere ung arbeidskraft for framtida.

Ved kortvarige sykefravær i virksomheten kan lærlinger fylle arbeidsoppgaver på en bedre måte enn bruk av ukjente vikar. Dette vil også være en del av lærlingens verdiskaping i virksomheten. Lærlinglønna er lønn for verdiskapningsdelen av læretida. Lærebedriften har i verdiskapningstida anledning til å pålegge lærlingen arbeidsoppgaver som virksomheten ellers måtte ha betalt annen arbeidskraft for å få gjort.

De fleste kommuner og lærevirksomheter har erfart at lærlingen gjennom sin verdiskapning har forsvart den lønna han/hun har fått.

Kostnader ved å ha lærling

Det blir gitt lærlingtilskudd for alle lærlinger og lærekandidater, Basis 1 for ungdom med utdanningsrett og Basis 2 for alle andre. Tilskuddet blir utbetalt ca. 12 måneder på etterskudd.

Hvor stor andel av lærlingtilskuddet som overføres til medlemsbedriftene av gjøres av Årsmøte i KomOpp årlig.

En lærling skal ha utbetalt et års fagarbeider lønn fordelt over to år.

I Hovedtariffavtalen kap. 6 finner dere to modeller for å fordele lønnen for lærlinger med 2 års læretid.

1. halvår 30% av fagarbeiderlønn
2. halvår 40% av fagarbeiderlønn
3. halvår 50% av fagarbeiderlønn
4. halvår 80% av fagarbeiderlønn

Eller dere kan velge å betale lærlingen 50% av fagarbeiderlønn i hele læretiden.

Dersom lærlingen IKKE følger normal læretid på 2 år, så finnes det andre forslag på fordeling av lønn i Kap 6. i HTA for KS.

Lærekandidater sin lønn skal fastsette etter drøftinger med tillitsvalgte i bedriften, og normalt blir de ikke lønnet ut ifra fagarbeider. Lønn til lærekandidater kan KomOpp bistå dere i med forslag innspill til drøftingene.

Lærlinger og lærekandidater skal produsere verdiskaping til bedriften, og det er leder som avgjør hvordan man ønsker å benytte verdiskapingen.