Nytteverdi ved å ha lærling

Å ha lærling i virksomheten bidrar til å vitalisere arbeidsplassen. Det gjør at de andre som arbeider med/rundt lærlingen må skjerpe seg og stille spørsmål med sin egen måte å løyse oppgavene på. Lærlingen spør nemlig “hvorfor?”

Å jobbe med opplæring av unge mennesker er dessuten givende på mange måter. Bedriftene får bidra i sosialisering av lærlingene til fag og arbeidsliv. Inntak av lærling gir virksomheten/kommunen mulighet til å rekruttere ung arbeidskraft for framtida.

Ved kortvarige sykefravær i virksomheten kan lærlinger fylle arbeidsoppgaver på en bedre måte enn bruk av ukjente vikar. Dette vil også være en del av lærlingens verdiskaping i virksomheten. Lærlinglønna er lønn for verdiskapningsdelen av læretida. Lærebedriften har i verdiskapningstida anledning til å pålegge lærlingen arbeidsoppgaver som virksomheten ellers måtte ha betalt annen arbeidskraft for å få gjort.

De fleste kommuner og lærevirksomheter har erfart at lærlingen gjennom sin verdiskapning har forsvart den lønna han/hun har fått.

Kostnader ved å ha lærling

Bedriftens andel av basistilskudd i 2015 er kr. 2224 per mnd for lærlinger med utdanningsrett. Tilskuddet blir utbetalt ca. 12 måneder på etterskudd.

En lærling skal ha utbetalt et års fagarbeider lønn fordelt over to år.

I Hovedtariffavtalen kap. 6 finner dere to modeller for å fordele lønnen for lærlinger med 2 års læretid.

1. halvår 30% av fagarbeiderlønn

2. halvår 40% av fagarbeiderlønn

3. halvår 50% av fagarbeiderlønn

4. halvår 80% av fagarbeiderlønn

eller dere kan velge å betale lærlingen 50% av fagarbeiderlønn i hele læretiden.

Dersom lærlingen IKKE følger normal læretid på 2 år, så finnes det andre forslag på fordeling av lønn i Kap 6. i HTA for KS.

Lærekandidater sin lønn skal fastsette etter drøftinger med tillitsvalgte i bedriften, og normalt blir de ikke lønnet ut ifra fagarbeider. Lønn til lærekandidater kan KomOpp bistå dere i med forslag innspill til drøftingene.

Lærlinger og lærekandidater skal produsere verdiskaping til bedriften, og det er leder som avgjør hvordan man ønsker å benytte verdiskapingen.